Mail verzonden op 31-8-2010
 
Rechter dwingt tot reflectie 
  
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

Het wil Klink maar niet lukken met die DBC's. Bijna drie jaar na de invoering is er nog altijd volop discussie, getuige de vele 
reacties op het artikel DBC's nader ontleed in het meinummer van MGv. De reacties, met een uitgebreid antwoord van de auteur, zijn hier te lezen. Wat daarbij opvalt is hoe de voorstanders van het eerste uur telkens aankomen met vage algemeenheden en met ongefundeerde verdachtmakingen richting de critici alsof die zouden behoren tot extreme en niet serieus te nemen politieke stromingen. Dat is niet alleen een oneigenlijk argument maar ook onwaar. Blijkbaar schieten de inhoudelijke argumenten tekort.

Niet alleen wij vinden dat maar ook de rechter, zo valt af te leiden uit de langverwachte uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de complexe zaak over DBC's die was aangespannen door onder meer de Koepel van DBC-vrije praktijken. Op vrijwel alle punten wordt de Koepel in het gelijk gesteld. De uitspraak is daarmee een grote overwinning voor die collega's die zich op principiele gronden hebben verzet tegen het DBC systeem. De rechter erkent impliciet dat het hier gaat om professionals die terecht opkomen voor kernwaarden van hun vak. Wij willen de collega's van de Koepel en van de Vrije Psych van harte feliciteren met de behaalde overwinning.

Het CBb erkent dat
bij de behandeling van psychische klachten privacy en beroepsgeheim van zwaarwegend belang zijn voor zowel de cliŽnt, de behandeling als de zorgverlener. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daar bij de ontwikkeling en invoering van het DBC systeem te weinig rekening mee gehouden. De plicht om diagnostische informatie aan verzekeraars te verstrekken wordt daarom met onmiddellijke ingang opgeschort. Dat betekent concreet dat er tot nader order geen DBC's meer hoeven te worden vermeld op declaraties. Eerst moet de NZa het huiswerk overdoen en met betere argumenten en oplossingen komen.

Eigenlijk fluit de rechter ons allemaal terug. 
Want afgezien van een kleine groep vrijgevestigde collega's hebben we in de afgelopen jaren sectorbreed meegewerkt aan een systeem waarvan de rechter nu stelt dat het onvoldoende rekening houdt met kernwaarden van ons vak. Hoe je hier ook over denkt, vast staat dat er een bijzondere situatie is ontstaan. Want handelt een behandelaar die nog wel diagnostische informatie op de rekening vermeldt nu in strijd met privacy en beroepsgeheim? En hoe zit het met de GGZ-instellingen? Hoewel de uitspraak van de rechter voor zover het gaat om opschorting van de DBC plicht alleen betrekking heeft op vrijgevestigde behandelaren, zijn de overwegingen die aan de uitspraak ten grondslag liggen net zo goed van toepassing op de instellingen. Tenzij je de rechter er van kunt overtuigen dat privacy en beroepsgeheim daar minder belangrijk zijn.

En dus is het zaak dat ook de GGZ instellingen zich gaan beraden over de vraag wat de uitspraak van het college voor hen betekent. Wellicht zal het argument bij beleidsmakers en bestuurders dan zijn dat er geen alternatief systeem voorhanden is. Hoog tijd dus om dat alternatief nu echt te gaan ontwikkelen. Hoe? Onze ideeen daarover, zoals beschreven in het artikel Het echec van de marktwerking, staan nog steeds. Zijn er geinteresseerden onder jullie (bestuurders en professionals) die het ontwikkelen van zo'n alternatief systeem (samen met De Koepel) mede zouden willen oppakken? We horen het graag.

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php