Mail verzonden op 19-10-2011

Bezuinigingen krijgen vastere vorm
 
Beste collega of anderszins ge´nteresseerde,

Eigen bijdrage
Het is duidelijk: de bezuinigingen gaan door. Wat o.a. betekent dat er vanaf 1 januari 2012 sprake is van een eigen bijdrage voor GGZ zorg. Een eigen bijdrage waarover nog flink wordt gesteggeld. Uit onderzoek van het Trimbos instituut blijkt dat de gevolgen nauwelijks zijn te voorspellen en met veel onzekerheden zijn omgeven.
De psychiaters Hovens en Van der Ploeg spreken zelfs van een cynisch experiment dat herinneringen oproept aan vroegere tijden waarin psychiatrische patienten werden gezien als ondergeschikt en minderwaardig. Het is dus afwachten hoe het allemaal gaat uitpakken, ook voor de minister.  Intussen is er nog altijd onduidelijkheid over de vraag wie de eigen bijdrage moet gaan innen. De instellingen weigeren, de minister vindt dat de zorgverzekeraars het moeten doen en de zorgverzekeraars verwijzen naar het CAK omdat alleen dan een verantwoorde uitvoering mogelijk zou zijn.

Tariefkortingen GGZ instellingen
Hoe de tariefkortingen voor de instellingen gaan uitpakken wordt langzaamaan wel duidelijk: snijden in personeel. H
etzij via vacaturestops, hetzij via gedwongen ontslagen dan wel overplaatsingen. In hoeverre zorgpersoneel daarbij wordt ontzien, is nog maar de vraag. Zo zijn veel financieel managers in de GGZ van mening dat juist zorgpersoneel ontslagen moet worden. En vervolgens is de keuze: laat je het resterende personeel harder werken (meer productieve tijd heet dat) of accepteer je dat minder mensen geholpen kunnen worden. De optie om te korten op salarissen lijkt naar de achtergrond verdwenen, getuige ook de recent afgesloten CAO waarin een gematigde loonontwikkeling is voorzien. Een van de instellingen die al concrete bezuinigingen op zorgpersoneel naar buiten heeft gebracht, is Bouman GGZ. In hun geval komt het er op neer dat 1000 patienten niet meer geholpen worden.

Hoe kijken wij er tegen aan?
Op zich zijn wij voorstander van het op deze manier zichtbaar maken van de bezuinigingen. Als we de effecten verdonkeremanen door nog harder te werken of door salaris in te leveren, dan lokken we alleen maar nieuwe bezuinigingen uit. Politiek en buitenwereld zullen dan bevestigd zien dat er best bezuinigd kan worden op de ggz. Tegelijkertijd vragen wij ons ook af of alternatieve bezuinigingsopties wel echt serieus bekeken zijn. Maar bovenal zijn wij van mening dat het nooit zo ver had hoeven komen. Toen wij bijna vier jaar geleden met onze activiteiten startten, deden we dat omdat we ons grote zorgen maakten over het nieuwe zorgstelsel dat werd ingevoerd. Ons voornaamste kritiekpunt was dat het een geldverslindend systeem is waarin de regie over de zorg steeds meer bij de professional wordt weggehaald. Een systeem dat de kosten doet stijgen terwijl de kwaliteit afneemt.

Wat willen wij dan wel?

- Afschaffen van de marktwerking
- Afschaffen zorgverzekeraars
- Invoering van een eenvoudig financieringssysteem dat fraude en volumegroei niet stimuleert
- Inzetten op kleinschaligheid
- Zuinigheid en zinnigheid als centrale waarden (in plaats van winst maken en kritiekloze vraaggerichtheid)
- Meer ruimte voor de professional (waar wat ons betreft ook budgetverantwoordelijkheid bij hoort)

Wij gaan door
We sluiten ons graag aan bij de oproep van vooraanstaande GGZ organisaties om de eigen bijdrage op te schorten totdat er een gedegen en gedragen beleid is ontwikkeld om te komen tot zinnige en zuinige zorg. In feite is dit waar wij al jaren voor pleiten. We zijn dus al lang geen roepende in de woestijn meer. Inmiddels is het aantal leden van de mailinglijst boven de 5000 gekomen. Ook uit onze enquete van voor de zomer blijkt dat de steun voor ons initiatief nog altijd groot is. Met onze dank aan iedereen die heeft meegedaan!

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php