Mail verzonden op 2-4-2012
 
Help mee de beroepsorganisaties wakker te schudden

Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

Op 8 maart 2012 heeft de rechter een zeer belangwekkende en verheugende uitspraak gedaan over het belang van privacy en beroepsgeheim in de GGZ. Opnieuw worden de collega's van de Stichting KDVP en van De Vrije Psych in het gelijk gesteld aangaande hun principiŽle bezwaren tegen verplichte aanlevering van behandelinformatie. Wij feliciteren hen van harte met deze overwinning. Een overwinning die grote impact heeft. Niet voor niets zijn er al kamervragen over gesteld. In deze mail proberen we je kort en bondig in te lichten over inhoud en gevolgen van de rechterlijke uitspraak en roepen we je op om de voor jou relevante beroepsorganisaties wakker te schudden. Je kunt dat doen door deze oproep te versturen. Dit is de kans om op te komen voor ons vak!

Hoe zat het ook al weer?
De essentie van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) is dat diagnose en financiering aan elkaar gekoppeld zijn. Het gevolg hiervan is dat alle zorgverleners die met DBC's werken, verplicht diagnostische informatie over hun cliŽnten aanleveren aan zorgverzekeraars. Daarnaast wordt deze privacygevoelige informatie opgeslagen in een landelijke database. Dit alles vindt plaats zonder toestemming van cliŽnt of hulpverlener. Sterker nog, het aanleveren van diagnostische informatie is verplicht gesteld voor alles en iedereen - zelfs voor zelfbetalende cliŽnten.

Eerste rechterlijke uitspraak genegeerd
De resulterende schending van privacy en beroepsgeheim was voor de Stichting KDVP - naast andere partijen - reden om naar de rechter te stappen. Bijna twee jaar geleden berichtten we over de eerste rechterlijke uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De rechter stelde destijds vast dat bij de behandeling van psychische klachten privacy en beroepsgeheim van zwaarwegend belang zijn. Omdat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daar bij de ontwikkeling en invoering van de DBC's te weinig rekening mee had gehouden, werd de NZa verplicht om met betere argumenten en oplossingen te komen. Omdat de NZa deze rechterlijke uitspraak - met instemming van de minister - grotendeels heeft genegeerd, is de Stichting KDVP opnieuw naar de rechter gestapt. Op 8 maart jl. volgde de uitspraak. En deze keer gaat de rechter nog veel verder.

Hernieuwde rechterlijke uitspraak met verstrekkende gevolgen
De rechter is onomwonden van oordeel dat het verstrekken van diagnostische informatie over individuele patiŽnten inbreuk maakt op de medische privacy. De bezwaren verbonden aan een dergelijke uitwisseling van medische behandelinformatie worden zwaarwegend geacht zowel vanuit het perspectief van de patiŽnt, de behandeling en het beroepsgeheim van de behandelaar. Het ministerie van VWS en de NZa worden verplicht om binnen drie maanden een uitzonderingsregeling te formuleren die het voor patiŽnten ťn zorgverleners mogelijk maakt bezwaar te maken tegen het verstrekken van diagnostische informatie aan derden.

Nu komt het er op aan om druk te zetten!
Het oordeel van de rechter heeft betrekking op de gehele GGZ. Ook binnen de verzekerde zorg mag dus geen sprake zijn van een verplichte doorbreking van het beroepsgeheim. Zorgverleners en cliŽnten moeten vrijwillig en zonder dwang kunnen beslissen over het al dan niet aanleveren van diagnostische informatie - iets dat binnen het huidige DBC systeem onmogelijk is. In een eerste reactie heeft de NZa laten weten in overleg te willen treden met (beroeps-) organisaties over de uitwerking van een uitzonderingsregime, waarin 
cliŽnten buiten de privacyschendende DBC's om kunnen worden behandeld. Denk nu niet: dit levert nog meer bureaucratie op. Het zal eerder leiden tot afschaffing van het DBC systeem dan tot twee systemen naast elkaar. Dit is de kans om op te komen voor kernwaarden van ons vak. Want de uitspraak van de rechter mag duidelijk zijn, de volgende stap is om bij overheid en sectororganisaties aan te dringen op daadwerkelijke uitvoering ervan.

Wat kun je doen?
Allereerst kun je deze mail doorsturen naar zo veel mogelijk collega’s. Vervolgens kun je hier een oproep versturen aan alle voor jou relevante beroepsorganisaties, als ook aan sectororganisaties zoals GGZ Nederland. Deze oproep is bedoeld om bij zoveel mogelijk "relevante veldpartijen" (terminologie NZa) aan te dringen op een snelle invoering van een adequate uitzonderingsregeling die recht doet aan de privacyrechten van patiŽnten en het beroepsgeheim van zorgverleners. Dat deze druk hard nodig is, blijkt onder meer uit de eerste - afhoudende - reactie van GGZ Nederland. Laten we onze vertegenwoordigers duidelijk maken dat ze niet om de rechter heen kunnen!

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht op de site van de Stichting KDVP.

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/

N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php