Home

Analyse van de
problematiek


Onderzoek

Onze missie

Wat kunt u doen?

Welke oplossing stellen wij voor?

Nieuwsarchief

Aanbevolen sites

Over ons

Aanmelden en
contactOnze missie

Wat wij willen doen is het bieden van informatie en inspiratie aan al die collega's die de teloorgang van hun vak met lede ogen aanzien. Al die hulpverleners die willen opkomen voor hun vak maar niet zo goed weten hoe. Of denken dat ze er alleen in staan. Of dat ze niets bij te dragen hebben. Die hulpverleners willen wij een hart onder de riem steken. Zodat hun professionele hart weer gaat kloppen. Als we er met zijn allen in slagen om dat nu nog verborgen leger van bezielde professionals te mobiliseren, dan staan we als ggz sterker dan ooit en zullen we ons niet meer laten uitkleden zoals nu het geval is. Aangeleerde hulpeloosheid maakt dan plaats voor zelfvertrouwen, weerbaarheid en kracht.

In ons streven om dit ideaal dichterbij te brengen, hebben wij via de mail contact met een groeiende groep van hulpverleners die de huidige ontwikkelingen in de ggz constructief kritisch willen volgen. Wat beogen wij met deze mailinglijst? In de eerste plaats willen we verbinden. Door de leden op de hoogte te houden van relevante publicaties en acties van vakgenoten, maar ook door collega's die vergelijkbare initiatieven ontplooien met elkaar in contact te brengen. In de tweede plaats willen we werven, door collega's te steunen en te inspireren in het nemen van kleinere en grotere initiatieven die de ggz gehoord doen worden. En als zich kansen aandienen om de ggz in de media te laten horen en zien, dan proberen wij er aan bij te dragen dat die zo goed mogelijk worden benut.

Ons denken en doen wordt gekenmerkt door een drietal uitgangspunten. Ten eerste willen wij uitgaan van een positieve benadering en ons richten op verbinding en samenwerking. We willen niet strijden tegen politiek of management, maar ons inzetten voor een GGZ waarin de menselijke maat richtinggevend is. Ten tweede willen we opkomen voor de GGZ als geheel. We richten ons daarom op datgene wat alle beroepsgroepen met elkaar delen. Het gaat ons simpelweg om behoud van kwaliteit, ongeacht of het nu gaat om een klinische behandeling, een langerdurende psychotherapie, een kortdurende behandeling, begeleiding door een spv of praktische hulp door een maatschappelijk werker. Beroepsgroep overstijgend en setting overstijgend dus. Ten derde is onze overtuiging dat de ggz zich rekenschap moet geven van de vooroordelen die er in de maatschappij en onder beleidsmakers leven. Als we zaken willen veranderen, dan zullen we ons open en nuchter moeten tonen aan de buitenwereld. Bijvoorbeeld door inzage te geven in wat we doen en feitelijke misstanden op een zakelijke manier aan de kaak te stellen.

We willen op geen enkele manier concurreren met andere actiegroepen zoals Zorg Geen Markt, De Vrije Psych en De Koepel van DBC-vrije praktijken. Integendeel, wij steunen deze initiatieven van harte en zijn er deels ook zelf bij betrokken. Misschien kunnen onze inspanningen er aan bijdragen dat meer collega's zich bij deze groepen gaan aansluiten. Maar bovenal hopen we te bereiken dat al die collega's die niet zo snel lid zullen worden van een actiegroep, zich gestimuleerd voelen om op te komen voor hun vak.Standpunt m.b.t. EuroPsyche (2012)

Sinds kort is er naast De ggz laat zich horen een nieuw actiecomite actief: Zorgen om de GGZ. Hoewel dit actiecomite deels dezelfde doelstellingen aanhangt als wij, gaat het om een afzonderlijke groep die geen verbinding heeft met onze actiegroep. Wij vinden het belangrijk dit te melden omdat wij merken dat er sprake is van naamsverwarring.

Het actiecomite Zorgen om de GGZ is recent opgezet door hulpverleners van EuroPsyche en valt daarom moeilijk los te zien van de problemen rondom deze instelling. Problemen waar wij een genuanceerd oordeel over hebben. Voor ons is het behoud van EuroPsyche geen doel. Zoals ook het behoud van andere instellingen voor ons geen doel is.

Over EuroPsyche willen we wel kwijt dat de manier van werken die EuroPsyche hanteert wat ons betreft onwenselijk is. Maar evenzeer zijn wij van mening dat de onwrikbare, grensoverschrijdende en privacyschendende aanpak van zorgverzekeraar CZ alle perken te buiten gaat. Wij zien de problemen rondom EuroPsyche als een min of meer logische uitwas van het huidige zorgstelsel en het sterkt ons in onze visie dat er een ander, veel eenvoudiger stelsel moet komen. Een stelsel met minder macht voor verzekeraars, minder ruimte voor ondernemers die geld willen verdienen en veel meer ruimte voor professionals die hart hebben voor hun vak.

Dit alles doet niets af aan het feit dat de problemen rondom EuroPsyche bijzonder zuur zijn voor al die individuele behandelaren die hun werk doen met hart en ziel. En nog zuurder voor de clienten die hun vertrouwde hulpverlener ineens vaarwel moeten zeggen of zelf moeten gaan betalen.

Wat wij steeds hebben gedaan en ook nu zullen doen is wijzen op het grotere kader. Onze pijlen zijn niet gericht op het overleven van EuroPsyche maar op het komen tot een beter, betaalbaar zorgstelsel in de GGZ waarin kwaliteit en vertrouwen centraal staan.